top of page

Food panda

เซ็นทรัลเวิลด์

การเรียกบริการโดยตรงจากทางFood Panda จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 km. จากตำแหน่งปัจจุบันของคุณลูกค้า หากเกินจากวงรัศมีสาขาที่คุณลูกค้าเลือกจะไม่ปรากฏขึ้นบนแอพพลิเคชั่น

bottom of page